วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( VISION ) เป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ ( MISSION ) ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมอันดีในวิชาชีพ