ปรัชญาโรงเรียน

มุ่งคุณธรรม นำอาชีพสู่สังคม”

มุ่งคุณธรรม หมายถึง มุ่งทำให้ผู้เรียนมีศีลธรรมประจำใจยึดมั่นในคุณงามความดี อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ฉ้อฉล มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ในการทำงาน ไม่โกงเวลาในการนวด ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมี คุณภาพ ไม่รับอามิสสินจ้าง ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ ให้บริการด้วยใจและสิทธิเท่าเทียมกันแก่ผู้มารับบริการไม่ว่าผู้นั้นจะให้ค่าตอบแทนสำหรับการบริการมากน้อยเพียงใด

นำอาชีพสู่สังคม หมายถึง ผู้เรียนสามารถนำเอาวิชาชีพที่เรียนไปพัฒนาตัวเอง สร้างมูลค่าเพิ่มในวิชาชีพ สร้างรายได้ อันเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ