วันและเวลาทำการ

โรงเรียนเปิดทำการทุกวัน 8.30- 17.30 น.

 

เปิดสอน

ภาคปกติ เรียน จ-ศ 9.oo-16.00 น.
ภาคพิเศษ เรียน ส-อา 9.00 – 16.00 น.

 

กฎระเบียบของนักเรียน

1. เวลาเรียน 9.00 น. – 16.00 น.

2. วันอาทิตย์สอนชดเชย (กรณีที่เรียนในเวลาไม่ทัน)

3. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

4. ไม่สูบบุหรี่และอบายมุขทุกชนิด

5. มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน/ครูผู้สอน และบุคลากรอื่นภายในโรงเรียน

6. เมื่อนักเรียน ขาด / ลา / มาสาย แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกครั้ง