ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนกรุงเทพความงานและสปา หรืออีกชื่อในภาษาอังกฤษคือ Bangkok Beauty and Spa School เป็นสถาบันการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเอกชนนอกระบบ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดการเรียนการสอนและระบบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พุทธศักราช 2525 มาตรา 15(2) ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา และต่อมาได้ยื่นขออนุญาต เพื่อขอรับรองหลักสูตรสปาเพื่อสุขภาพและความงาม (250 ช.ม.) ต่อกระทรวงสาธารณสุข และได้รับอนุญาตเป็นลำดับที่ 107 โรงเรียนกรุงเทพความงามและสปาก่อตั้งโดย นายนรวัฒน์ อาดำ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2548 โดยมี นางกมลรัตน์ อาดำ เป็นผู้จัดการและเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน