เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

1 สำเนาบัตรประชาชน

2 สำเนาทะเบียนบ้าน

3 สำเนาวุฒิการศึกษา

4 รูปขนาด 1.5 นิ้ว 4 รูป