เป้าหมายของโรงเรียน

  1. พัฒนาหลักสูตรให้ทัดเทียมกับมาตรฐานในระดับสากล
  2. พัฒนาวิทยาการความรู้ เทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับยุคสมัยเสมอ
  3. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีในวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน
  4. นักเรียนทุกคนเรียนจบแล้วมีงานรองรับทั้งในและต่างประเทศ