หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.

ค่าเรียน  เรียนเดี่ยว 8000 บาท

               เรียนรวม 5000 บาท

 

เป้าหมาย

1 เพื่อเป็นผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ

2 สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ

 

ทฤษฎี

 • ประวัติความเป็นมา และทฤษฎีการนวด
 • กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
 • เส้นประธาน 10
 • ประโยชน์ของการนวด
 • ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ
 • คุณธรรมจริยธรรม
 • จรรยาบรรณในวิชาชีพ
 • กฏหมาย
 • หน้าที่ของผู้ให้บริการ
 • การเตรียมตัวสำหรับผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และเตรียมพร้อมสถานที่

 

ปฏิบัติ

 • สอนปฏิบัตินวด
 • ขั้นตอนในการนวด
 • เทคนิคการนวด
 • เทคนิคการถ่ายเทน้ำหนัก เพื่อเพิ่มน้ำหนักมือ และลดการบาดเจ็บของผู้ให้บริการ
 • พิเศษภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติสำหรับงานนวดและสปา

 

ไปดูบรรยากาศการเรียนกันเลยจ้า

V

V

V