สปาคืออะไร

สปาคืออะไร? สปา (Spa) เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ มีการใช้น้ำ และเทคนิคการนวดเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเป็นองค์ประกอบหลัก ปัจจุบันสปาได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในประเทศทางตะวันตกและตะวันออก รวมถึงประเทศไทย สปาเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพที่มีการการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการเรียบเรียงเนื้อหาของหมวดความรู้ทั่วไปนี้ จะครอบคลุม ความหมายของสปา ประวัติและวิวัฒนาการของสปาเพื่อสุขภาพ ประเภทของสปาเพื่อสุขภาพ เอกลักษณ์ สปาไทย และสปากับการดูแลสุขภาพองค์รวม   ความหมายของสปา