แนะนำผู้บริหาร

ดร.นรวัฒน์ อาดำ

ผู้รับใบอนุญาต

ประวัติการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นสูง วิชาศิลปศึกษา วิทยาลัยครูสงขลา จังหวัดสงขลา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการนักบริหาร M.P.A. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
 • ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต P.H.D. student มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ดร.ซาฝีอี อาดำ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์
 • ปริญญาโท ตะวันออกกลางศึกษา มหาวิทยาลัยอาลีการ์มุสลิม ประเทศอินเดีย
 • ปริญญาเอก ตะวันออกกลางศึกษา มหาวิทยาลัยอาลีการ์มุสลิม ประเทศอินเดีย

 

คุณกมลรัตน์ อาดำ

ผู้บริหารและครูใหญ่

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จากสถาบันราชภัฎภูเก็ต
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟาร่าห์ประเทศไทย พุทธศักราช 2531-2535
 • กรรมการผู้จัดการ ซีอาร์อินเตอเนชั่นแนล พุทธศักราช 2533-2540
 • กรรมการผู้จัดการโฟร์ฟาร์ คอสเมติก พุทธศักราช 2541-2546
 • กรรมการผู้จัดการดีโอสปาแอนด์บิ้วตี้ พุทธศักราช 2546-ปัจจุบัน
 • เจ้าของโรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา พุทธศักราช 2546 – ปัจจุบัน
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิชาการจัดการสปา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม