ข้อมูลโรงเรียนกรุงเทพและความงาม

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนกรุงเทพความงานและสปา หรืออีกชื่อในภาษาอังกฤษคือ Bangkok Beauty and Spa School เป็นสถาบันการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเอกชนนอกระบบ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดการเรียนการสอนและระบบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พุทธศักราช 2525 มาตรา 15(2) ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา และต่อมาได้ยื่นขออนุญาต เพื่อขอรับรองหลักสูตรสปาเพื่อสุขภาพและความงาม (250 ช.ม.) ต่อกระทรวงสาธารณสุข และได้รับอนุญาตเป็นลำดับที่ 107 โรงเรียนกรุงเทพความงามและสปาก่อตั้งโดย นายนรวัฒน์ อาดำ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2548 โดยมี นางกมลรัตน์ อาดำ เป็นผู้จัดการและเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน

ความเป็นมา

ก่อนได้ริเริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญและประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความสวยความงามมาก่อนและได้รับรางวัลโล่เกียติยศ นักธุรกิจดีเด่นแห่งปี 2539 ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางการันตีความสามารถมาด้วย นอกจากนั้น ยังได้ผลิตเครื่องสำอาง และจำหน่ายเป็นของตัวเอง ภายใต้ชื่อ คาร์เดียรา ซึ่งช่วงเวลานั้นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ และสร้างฐานลูกค้าเพิ่มมากมายทั่วประเทศ ด้วยกลยุทธิวิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์พร้อมสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยการนวดแบบสปาเข้าไป จึงทำให้มีผู้สนใจอยากเรียนรู้วิธีการนวดสปาเพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2546 ได้มีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสถานบริการ ให้สถานประกอบการทุกแห่ง ที่ประกอบกิจการเพื่อสุขภาพและเพื่อความงาม ต้องขออนุญาตเปิดเป็นสถานประกอบการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนต่างต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงโดยมีใบประกาศนียบัตรรับรองอนุญาตให้ประกอบกิจการละดำเงินงานด้านสปาจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินการยื่นขอหลักสูตรการเรียนการสอนและขออนุญาตเปิดเป็นโรงเรียน เราได้มุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2548 จึงได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา ผ่านรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณะสุข และได้เปิดทำการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน

ปรัชญาโรงเรียน : มุ่งคุณธรรม นำอาชีพสู่สังคม

มุ่งคุณธรรม หมายถึง มุ่งทำให้ผู้เรียนมีศีลธรรมประจำใจยึดมั่นในคุณงามความดี อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ฉ้อฉล มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ในการทำงาน ไม่โกงเวลาในการนวด ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมี คุณภาพ ไม่รับอามิสสินจ้าง ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ ให้บริการด้วยใจและสิทธิเท่าเทียมกันแก่ผู้มารับบริการไม่ว่าผู้นั้นจะให้ค่าตอบแทนสำหรับการบริการมากน้อยเพียงใด

นำอาชีพสู่สังคม หมายถึง ผู้เรียนสามารถนำเอาวิชาชีพที่เรียนไปพัฒนาตัวเอง สร้างมูลค่าเพิ่มในวิชาชีพ สร้างรายได้ อันเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( VISION ) เป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ ( MISSION ) ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมอันดีในวิชาชีพ

เป้าหมายของโรงเรียน

 • พัฒนาหลักสูตรให้ทัดเทียมกับมาตรฐานในระดับสากล
 • พัฒนาวิทยาการความรู้ เทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับยุคสมัยเสมอ
 • ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีในวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน
 • นักเรียนทุกคนเรียนจบแล้วมีงานรองรับทั้งในและต่างประเทศ

แนะนำผู้บริหาร

ดร.นรวัฒน์ อาดำ

ผู้รับใบอนุญาต

ประวัติการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นสูง วิชาศิลปศึกษา วิทยาลัยครูสงขลา จังหวัดสงขลา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการนักบริหาร M.P.A. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
 • ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต P.H.D. student มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดร.ซาฝีอี อาดำ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์
 • ปริญญาโท ตะวันออกกลางศึกษา มหาวิทยาลัยอาลีการ์มุสลิม ประเทศอินเดีย
 • ปริญญาเอก ตะวันออกกลางศึกษา มหาวิทยาลัยอาลีการ์มุสลิม ประเทศอินเดีย

คุณกมลรัตน์ อาดำ

ผู้บริหารและครูใหญ่

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จากสถาบันราชภัฎภูเก็ต
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟาร่าห์ประเทศไทย พุทธศักราช 2531-2535
 • กรรมการผู้จัดการ ซีอาร์อินเตอเนชั่นแนล พุทธศักราช 2533-2540
 • กรรมการผู้จัดการโฟร์ฟาร์ คอสเมติก พุทธศักราช 2541-2546
 • กรรมการผู้จัดการดีโอสปาแอนด์บิ้วตี้ พุทธศักราช 2546-ปัจจุบัน
 • เจ้าของโรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา พุทธศักราช 2546 – ปัจจุบัน
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิชาการจัดการสปา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ใบอนุญาตประกอบการ

เกียรติประวัติโรงเรียน

1. “ได้รับการประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก” จากสสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ว่าเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ได้มาตรฐาน มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมากประจำปี 2557

2. รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมสปา "โครงการ My Spa ในนิทรรศการงาน World Spa & Wellbeing convention 2013 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สนับสนุนโดย โรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2556

3. โรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา ได้รับโล่เกียรติคุณ ในการให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิยาลัยราชภัฏพระนคร โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ งานประกวผู้มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิยาลัยราชภัฏพระนคร ณ รามสแควร์ วันที่ 5 มิถุนายน 2549

4. คุณภารดา อาดำ ผู้บริหารของโรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ “นักธุรกิจดีเด่น แห่งปี 2539” ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์คาร์เดียร่า จากหนังสือพิมพ์ทำเนียบธุรกิจ

5. อาจารย์กมลรัตน์ อาดำ อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน ได้รับโล่เกียรติคุณ ประเภท “ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางคาเดียร่าคุณภาพมาตรฐานสากลยอดเยี่ยม” จากสถาบัน WYNE BERG โดย พลอากาศตรี กำธนสินธวานนท์ องคมนตรี ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี วันที่ 6 กรกฎาคม 2539