บรรยากาศโรงเรียน

ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อผลิต Therapist มืออาชีพ จบแล้ว มีงานรองรับทันทีทั้งในและต่างประเทศ

บรรยากาศการเรียนการสอน

บรรยากาศอบอุ่น ด้วยเทคนิคการสอนที่ทำให้ผู้เรียน เรียนสนุก ได้ความรู้ เน้นปฏิบัติจริง เราให้นักเรียนสลับกันนวด ฝึกฝน จนกว่าจะปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ หลังจากเรียนจบ เราจะมีการทดสอบเพื่อประเมิณคุณภาพการนวด ความต่อเนื่องของท่าทาง ความสบาย น้ำหนักมือ และอื่นๆ เพราะเรามุ่งเน้นผลิตบุคลากรมืออาชีพ

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ที่จบหลักสูตรสปาเพื่อสุขภาพและความ 250 ชม. รุ่นที่ 95 ปีการศึกษา 2558 ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

อาจารย์กมลรัตน์ อาดำ ให้สัมภาษณ์พิเศษ ในหัวข้อ ผู้ประกอบการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ แก่นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์กมลรัตน์ อาดำ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง สปาไทยสู่อาเซียน(AEC) ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม 2556

อาจารย์กมลรัตน์ อาดำ ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษในหลักสูตรการจัดการสปา ให้แก่นักศีกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2556

ผลงานนักเรียน

หลังจากที่นักเรียนเรียนจบหลักสูตรสปาเพื่อสุขภาพและความงาม (250 ชม) และหลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชม.) โรงเรียนมีงานรองรับทั้งในและต่างประเทศ