หลักสูตรการบริหารธุรกิจสปา (Spa management)

เรียนต่อเนื่องจากหลักสูตรสปาเพื่อสุขภาพและความงาม เพิ่มเนื้อหาองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการภายในสถานประกอบการ ระบบบัญชี การตลาดการเข้าถึงลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ธุรกิจ การทำแผนธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจสปา และการเข้าถึงแหล่งทุน

สาระสำคัญของหลักสูตร

 • บทบาทและบริการของสปา
 • บทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหารสปา
 • การจัดทำสปาเมนู
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนวดตัว สมุนไพร เครื่องหอม อุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวก
 • การจัดการอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้ในธุรกิจสปา
 • การวางแผนการตลาดโดยใช้ marketing mix
 • การวิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 • ความรู้เบื้องต้นในการบริหารการเงิน การบัญชี งบประมาณ
 • วิธีการประเมิณผลการบริหารงานสปา

คุณสมบัติผู้เรียน

 • จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างต่ำ
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • เพศชาย และเพศหญิง
 • เป็นผู้ที่ไม่มีอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ

เวลาเรียน

 • จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
 • หยุดวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • หลักสูตรการบริหารธุรกิจสปา เรียนประมาณ 10 วัน
 • เรียนภาคทฤษฎี 30 % ภาคปฏิบัติ 70 %
 • นักเรียนต่างจังหวัดมีที่พักรองรับใกล้โรงเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน

หลักสูตรการบริหารธุรกิจสปา (Spa management)

15,000 บาท

เรียนจบหลักสูตร

 • มีประกาศนียบัตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีงานรองรับทันที ทั้งในประเทศและต่างประเทศ