หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ

(ระยะเวลา 150 ชม.)

หลักสูตรกลางของกระทรวงสาธารณสุข สอนตามหลักสูตรตามประกาศคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

สาระสำคัญของหลักสูตร

 • ความรู้ทั่วไป พื้นฐานเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา
 • สุขภาพองค์รวม กฎหมายและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 • ความรู้การนวดไทย การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
 • เส้นประธาน 10
 • เภสัชกรรมไทย การดัดตน
 • ภาคปฏิบัติการนวด
  • การตรวจร่างกายเบื้องต้น
  • การนวดพื้นฐาน ขา การเปิดประตูลม
  • การนวดพื้นฐานหลัง ท่านั่ง ท่านอน
  • การนวดพื้นฐานขา ด้านนอก ด้านใน
  • การนวดบ่า คอ ไหล่
  • การนวดหน้า ศีรษะ
  • น้ำหนักมือ

คุณสมบัติผู้เรียน

 • จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างต่ำ
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • เพศชาย และเพศหญิง
 • เป็นผู้ที่ไม่มีอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ

เวลาเรียน

 • จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
 • หยุดวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ เรียนประมาณ 10 วัน
 • เรียนภาคทฤษฎี 30 % ภาคปฏิบัติ 70 %
 • นักเรียนต่างจังหวัดมีที่พักรองรับใกล้โรงเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน

หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ ( 150 ช.ม. )

5,000 บาท

เรียนจบหลักสูตร

 • มีประกาศนียบัตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีงานรองรับทันที ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร